ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΔΝΩΝ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 6, ΑΦΙΔΝΕΣ, ΤΗΛ. 22950 22883, ΦΑΞ: 22950 22227

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05,
(ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18)

1. Η Κοινότητα Αφιδνών προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΥΣΙ – ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ», με προεκτιμώμενη αμοιβή 87.778,62 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.).
2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:
Α) κατηγορία 07 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες), με προεκτιμώμενη αμοιβή 35.198,84€,
Β) κατηγορία 08 (Στατιστικές Μελέτες), με προεκτιμώμενη αμοιβή 3.154,65€,
Γ) κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), με προεκτιμώμενη αμοιβή 49.425,13€.
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π., στοιχεία φακέλου έργου) από την έδρα της υπηρεσίας (Κοινότητα Αφιδνών, 25ης Μαρτίου 6, 19014 Αφίδνες), μέχρι τις 11/06/2009.
Η προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπόδειγμα του ΥΠΕΧΩΔΕ τύπου Α.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22950-23611, Fax επικοινωνίας: 22950-22227, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Δημήτρης Μπλάνας.
4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 19/06/2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ.
5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία – σύμπραξη, εγγεγραμμένοι στα μητρώα Μελετητών – Εταιρειών Μελετών, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις της μελέτης, ήτοι:
1) τάξη Γ ή Δ ή Ε, στην κατηγορία 07 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες),
2) τάξη Α, στην κατηγορία 08 (Στατικές Μελέτες),
3) τάξη Γ, στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες),

Β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν τα ίδια προσόντα ήτοι:
1. Για την κατηγορία μελέτης 07, στελέχη με δυναμικό τουλάχιστον τριών ή το πολύ δώδεκα μονάδων,
2. Για την κατηγορία μελέτης 08, στελέχη με δυναμικό μιας μονάδας,
3. για την κατηγορία μελέτης 27, στελέχη με δυναμικό τριών μονάδων.
6. Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί έλεγχος της τεχνικής ικανότητας με βάση κριτήρια που αναφέρονται στην προκήρυξη.
7. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι επτά (7) μήνες.
8. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.755,57 € και ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
9. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».
10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 18, 19 και 20 της Προκήρυξης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 23 της προκήρυξης.
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή ήτοι το Κοινοτικό Συμβούλιο της Κοινότητας Αφιδνών.

Ημερ/νία 11/5/09
Ο πρόεδρος της Κοινότητας
Ζουγανέλης Αλέξανδρος


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 831 επισκέπτες και κανένα μέλος