ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Εργο: ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ                                                       Προϋπ. 44.949,17 € (με ΦΠΑ 19%)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                  Πηγή: Ιδιοι Πόροι
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                 Χρήση 2008-09-25
ΤΜΗΜΑ:ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Πληροφορίες: Πολυχρονόπουλος
ΤΗΛ.210 6600.623    Αρ. Πρωτ. 13954

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Παλλήνης

1. Προκηρύσσει μειοδοτικό ανοιχτό πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές την εκτέλεση του έργου: «Μονώσεις σχολείων» με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και με βάση το τιμολόγιο του μελετητή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός με το Φ.Π.Α. είναι 44.949,17€.

Οπροϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται είναι 44.949,17€ (με ΦΠΑ 19%) κατηγορίας εργασιών εκ των οποίων οι 4.926,83 ευρώ είναι απρόβλεπτα.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 7η του μηνός Οκτωβρίου 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10.00π.μ.

3. Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και την Παρασκευή 3/10/2008.

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές) εγγεγραμμένες στα ΜΜΕΠ Α1,Α2,1η για Έργα Οικοδομικά

5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος των εξήντα ημερών.

6. Η Εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε 755,45 ευρώ (2% επί του δημοπρατημένου ποσού), πρέπει να απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι λιγότερη των 180 ημερολογιακών ημερών.

Ο Δήμαρχος
Σπύρος Κωνσταντάς


Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 326 επισκέπτες και κανένα μέλος