ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΛΛΗΝΗ  30/11/2011  

Αρ. Πρωτ. 38685

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

 

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 809.000,00€ (ΜΕ ΦΠΑ 23%)

 

 

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

 Διακηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό μειοδοτικό διεθνή διαγωνισμό, με έγγραφες και ενσφράγιστες προσφορές για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Παλλήνης ενδεικτικού προϋπολογισμού 657.723,58€ πλέον ΦΠΑ 23% με κριτήριο κατακύρωσης α) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης στο Δήμο Παλλήνης, β) τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της όσον αφορά στα ελαιολιπαντικά σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 34/2011 θεωρημένη μελέτη του Δήμου Παλλήνης.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις :

(α) του Ν. 3463/ 2006 Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας, άρθρο 209 παρ.1

(β) της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ. ΕΣ.  Περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

(γ) της με αρ. πρωτ. 27874/93 ερμηνευτικής εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.

(δ) Του Ν.2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1995) « Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων » όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/1995 (Φ.Ε.Κ. 145/Α/1995) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις».

(ε) Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές ».

(στ)Του Ν.2328/95 (Φ.Ε.Κ. 159/Α795), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2372/96 (Φ.Ε.Κ. 29/Α796) άρθρο 1 και το Ν. 2414/96 (Φ.Ε.Κ. 135/Α796 άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (Φ.Ε.Κ.66/Α7 11-04-1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.3414/05.

(ζ) το Π.Δ. 346/98 « Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών » (έχει καταργηθεί εκτός από τα αρ.35 παρ.1 και αρ.36).

(η) το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων , προμηθειών και υπηρεσιών" κλπ».

(θ) του Π.Δ. 394/1996 (Φ.Ε.Κ. 266/Α/1996) « Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου».

            Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Παλλήνης (Ιθάκης 12, Γέρακας) την 16η του μηνός Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ – 11:00πμ (πέρας κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

            Εγγύηση συμμετοχής 5%  της συνολικής προϋπολογισθείσης τιμής της υπ αριθμ 34/2011 μελέτης του τμήματος Καθαριότητας. του Δήμου Παλλήνης, σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας που θα απευθύνεται προς τον  Δήμο Παλλήνης.

            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το τεύχος της μελέτης και των όρων της διακήρυξης από το γραφείο κίνησης του Δήμου (οδός Αγίου Αθανασίου, Παλλήνη) και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:30 – 13:00 στο τηλ 210-6032898, υπεύθυνος πληροφοριών κ.Βασιλείου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 286 επισκέπτες και κανένα μέλος