ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Αθηνών & Ρήγα Φεραίου

                     Καλύβια

Τ.Κ. :           19010

Τηλ.: 2299320300

FAX: 2299048289                                                  ΚΑΛΥΒΙΑ  01/06/ 2011

Πληροφορίες: Βαρελά Μαρία                                

Αρ. Πρωτ. 10916/11

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής προκηρύσσει τη διενέργεια με συνοπτική διαδικασία πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-12-2011)

συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 28.526,85€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%).

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη και με τις διατάξεις: Α)του αρ 2 παρ 12 του Ν.2286/95, Β) το αρ. 23 παρ 4,5,6 της Κ.Υ.Α. 11389/93(ΕΚΠΟΤΑ), Γ)του Ν.3463/06, Δ)της Κ.Υ.Α.53361(Φ.Ε.Κ.1503/11-10-2006), Ε)την απόφαση του Υπ. Οικονομίας Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010 – ΦΕΚ 1789/12.11.2010, ΣΤ)Την απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π. σύμφωνα με την οποία εξαιρούνται από το Ε.Π.Π. προμήθειες ποσού μικρότερου από 60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α, Ζ)Τον Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», Η)τον προϋπολογισμό του Δήμου στους Κ.Α. 20-6063.001, 25-6063.001, 35-6063.001, που έχει ψηφιστεί με την 69/2011 απόφαση της Ο.Ε., Θ)την 69/11 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, στ) Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Καλυβίων την Τρίτη 21 Ιουνίου 2011 (21/06/11) και ώρα 11:00π.μ. ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο τοποθετούνται και όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για το ποσό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο ΔήμοΣαρωνικού (οδός Αθηνών & Ρήγα Φεραίου –ΚΑΛΥΒΙΑ, ταχ.Κώδ.19010) μέχρι την παραμονή του διαγωνισμού ή να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού από ώρα 10:30 μέχρι 11:00π.μ..].

 

                                                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                       ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΉΡΕΣΙΑ

 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  -  ΚΛΗΣΗ

Του ΝΠΔΔ (ΟΤΑ β΄ βαθμού) με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής», Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται 

 

Κ Α ΤΑ

Των:

Α/Α

ΑΡΙΘΜ.

ΙΔ/ΣΙΑΣ

   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

567Α

ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ

2

567

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

3

566

ΜΠΑΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

            4

            5

            6

566Α

566Α

566Α

ΦΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

       7

650

ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

8

9

651

651

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

10

11

652

652

ΜΕΝΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΜΕΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

12

653

ΦΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

13

654

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

14

655

ΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

15

656

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

16

657

ΓΚΟΥΝΤΑΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

      17

658

ΓΚΟΥΝΤΑΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

18

659

ΓΚΟΥΝΤΑΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

19

660

ΠΡΙΦΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

20

21

661

661

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

22

23

662

662

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

24

663

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΘΕΟΦΑΝΗ

25

26

664

664

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

27

665

ΜΑΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

28

666

ΜΑΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

29

667

ΦΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

30

668

ΔΑΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

31

32

669

669

ΦΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΦΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

33

670

ΦΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

34

671

ΜΑΡΓΕΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

35

672

ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

36

37

673

673

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

38

39

674

674

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

40

675

ΠΑΤΣΑΡΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

41

676

ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

42

677

ΖΗΛΕΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

43

678

ΔΑΡΑΜΑ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

44

679

ΜΑΡΓΕΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

45

680

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

46

681

ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ

47

48

49

682

682

682

ΦΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

50

683

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

51

52

684

684

ΜΠΕΡΤΟΛΗ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

53

685

ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

54

55

56

686

686

686

ΒΑΡΟΥΧΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΣΩΚΡΑΤΗ

ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΟΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

57

687

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ

58

59

688

688

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΙΡΗΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

60

689

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

61

690

ΜΠΕΚΑ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

62

691

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

63

64

65

692

692

692

ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ

ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

66

694

ΠΡΙΦΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

67

697

ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

68

698

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΘΕΟΦΑΝΗ

69

70

699

699

ΜΕΝΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΜΕΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

71

72

700

700

ΚΑΡΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΓΡΙΒΑ ΠΑΓΩΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

73

701

ΦΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

74

702

ΔΑΒΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΣΠΙΡΙΔΩΝΟΣ

75

703

ΦΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

76

77

78

704

704

704

ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΓΕΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ

ΓΕΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

79

705

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

80

706

ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

81

707

ΤΣΟΥΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

82

83

708

708

ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

84

85

709

709

ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

86

710

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

87

711

ΜΑΡΑΖΗ ΕΛΕΟΝΟΡΑ του ΟΡΑΤΙΟΥ

88

89

712

712

ΜΠΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΜΠΑΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

90

713

Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ

91

92

714

714

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΣΕΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

93

715

ΤΣΟΥΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

94

95

96

97

719

719

719

719

ΜΑΚΑΡΟΥΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΑΚΑΡΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΑΚΑΡΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΑΚΑΡΟΥΝΑΚΗ ΝΙΚΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

απάντων φερομένων ιδιοκτητών των υπό απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών

__________

            Ειδοποιούνται οι παραπάνω και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος ότι η Περιφέρεια Αττικής με την από 1-4-2011 και με ΓΑΚ 78109/2011 αίτησή της ενώπιον του Μον/λούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της οποίας δικάσιμος ορίστηκε η  8η Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ., ζητά με τη διαδικασία των απαλλοτριώσεων και ειδικότερα του ν. 653/77 «περί υποχρεώσεων των παροδίων ιδιοκτητών δια την διάνοιξιν εθνικών οδών… και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» και του ν. 2882/2001 (Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων) τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης των ως άνω ιδιοκτησιών που βρίσκονται στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Σπάτων και την εντός σχεδίου περιοχή του Δήμου Αρτέμιδος, και απεικονίζονται με κλίμακα 1:500 στις με αριθμ. T.3.12 και T.3.13 πινακίδες στα από Ιούνιο 2009 κτηματολογικά διαγράμματα και τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α Ανατολικής Αττικής, τα οποία συντάχθηκαν από τον τοπογράφο μηχανικό Ευθ. Κωνσταντίνου, ελέγχθηκαν από τον επιβλέποντα τοπογράφο μηχανικό της ως άνω Δ/νσης Γ. Σπυράντη, θεωρήθηκαν από την Προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών Τερέζα Αφραταίου και εγκρίθηκαν από τη Δ/ντρια της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ιωάννα Δρομάζου, στις 21.9.2009.

            Ειδικότερα, η αίτηση αφορά την εφαρμογή της εγκριθείσας με το από 13.4.1989 ΠΔ (ΦΕΚ 298 Δ΄/17.5.1989) πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων 7, 8 και 9 περιοχής δεύτερης κατοικίας της κοινότητας Αρτέμιδας Ν. Αττικής, με την οποία (πολεοδομική μελέτη) κηρύχθηκε η απαλλοτρίωση των εν λόγω ιδιοκτησιών, για τη «Βελτίωση Γεωμετρικών Στοιχείων και χάραξης της Επαρχιακής Οδού 40: Παιανία-Σπάτα-Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής), στο Τμήμα Σπάτα-Λούτσα, στα ΟΤ Γ1244, Γ1245, Γ1246, Γ1247, Γ1239, Γ1238, Γ1237, Γ1235 στην οδό Σπάτων-Λούτσας και έναντι αυτών, καθώς και περιμετρικά του Κ.Χ. Γ1226, στο Δήμο Αρτέμιδος». Η εν λόγω εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης επισπεύδεται δυνάμει της υπ’ αριθμ. Δ12/32313/27.4.2009 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΦΕΚ 885 Β΄/12.5.2009), με την οποία η εφαρμογή χαρακτηρίστηκε ως κατεπείγουσας ανάγκης.

            Με την αίτησή της η Περιφέρεια Αττικής ζητά ως διάδοχος κατ’ άρ. 283 παρ. 2 του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) της Ν.Α Ανατολικής Αττικής, της οποίας τον προϋπολογισμό βαρύνει η σχετική δαπάνη και ως εκ του νόμου υπόχρεη για την καταβολή της αποζημίωσης, να καθοριστεί η προσωρινή τιμή μονάδος αποζημιώσεως των ιδιοκτησιών στην αντικειμενική τους αξία, καθόσον η ένδικη απαλλοτρίωση αφορά σε περιοχή όπου εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, όπως αυτή προκύπτει από την από 20.4.2011 έκθεση εκτίμησης του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Ανατολικής Αττικής, και ανέρχεται στα ακόλουθα ποσά:

Ø  για τα ακίνητα της εκτός σχεδίου περιοχής του Δήμου Σπάτων:

- αυτά που εμφανίζονται με αριθμό ιδιοκτησίας 567Α (α/α 1 στους καθών), 567 (α/α 2 στους καθών), 566 (α/α 3 στους καθών) και 566Α  (α/α 4-6 στους καθών)  σε 13,97 € /τ.μ

- αυτά που εμφανίζονται με αριθμό ιδιοκτησίας 650-681(α/α 7-46 στους καθών) σε 23,01 € /τ.μ

Ø  για τα ακίνητα της εντός σχεδίου περιοχής του Δήμου Αρτέμιδος:

- αυτά που εμφανίζονται με αριθμό ιδιοκτησίας 682 έως και 692 (α/α 47-65 στους καθών), 694 (α/α 66 στους καθών), 697 έως και 705 (α/α 67-79 στους καθών), 708 (α/α 82,83 στους καθών), 710 έως και 715 (α/α 86-93 στους καθών) και 719 σε 91,00 € /τ.μ (α/α 94-97 στους καθών)

- αυτό που εμφανίζεται με αριθμό ιδιοκτησίας 706 (α/α 80 στους καθών) σε 82,51 € /τ.μ

- αυτό που εμφανίζεται με αριθμό ιδιοκτησίας 707 (α/α 81 στους καθών) σε 87,85 € /τ.μ

- αυτό που εμφανίζεται με αριθμό ιδιοκτησίας 709 (α/α 84, 85 στους καθών) σε 90,56 € /τ.μ.

            Η αίτηση τοιχοκολλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 5 παρ. 6 γ του ν. 653/1977 στους πίνακες δημοσιεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών, του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος Ν. Αττικής και της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος του ίδιου ανωτέρω Δήμου, όπως αποδεικνύεται από τις από 7.6.2011 Εκθέσεις Τοιχοκόλλησης των αρμοδίων υπαλλήλων αυτών.

            Ειδοποιούνται, οι ανωτέρω να παραστούν κατά τη συζήτηση της αίτησης της Περιφέρειας Αττικής, την Παρασκευή, 8-7-2011, ημέρα και ώρα 9.00 π.μ. στο Μον/λές Πρωτοδικείο Αθηνών (κτ. 6, αιθ. 10), διαφορετικά αυτή θα γίνει ερήμην τους.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2011

Ο νομικός σύμβουλος

 

Φώτης Χατζηφώτης
 

ΑΔΑ: 4Α37ΩΛΝ-Λ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Μαρκόπουλο 1.6.2011

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ            Αρ. Πρωτ. 7732

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληροφορίες: Κ. Σκοπελίτη, τηλ. 22990 20123

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ την με ανοιχτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου με το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (1ος ειδικός προϋπολογισμός)» σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 8 του Ν.3669/2008. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 1.838.391,83 € με Φ.Π.Α

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας Πλατεία Δ. Σωτηρίου την 19/7/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10π.μ.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

Α. Εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 3η, 4η τάξη ανεξαρτήτως Νομού για έργα κατηγορίας Οικοδομικών,  και στην 5η τάξη ΕΝΤΟΣ Νομού για έργα κατηγορίας οικοδομικών συγχρόνως εγγεγραμμένες στην 2η, 3η ανεξαρτήτως Νομού Αττικής για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών και στην 4η τάξη ΕΝΤΟΣ Νομού για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών.

Β. Προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.)  του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων, α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες επιχειρήσεων, που γίνονται δεκτές σύμφωνα με τα πιο πάνω, πρέπει  να συμπράξουν με μελετητικά γραφεία (ή κοινοπραξίες μελετητικών γραφείων) που διαθέτουν πτυχίο (Β) ή (Γ) τάξης για την κατηγορία 6 – «Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων», (Β) ή (Γ» τάξης για την κατηγορία 8 «Στατικές μελέτες», (Α) ή (Β) τάξης για την κατηγορία 9 «Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές», και κατά τα λοιπά, όπως πιο πάνω αναφέρεται. Αλλοδαπά μελετητικά γραφεία (χωρών – μελών της Ε.Ε. κλπ. με την έννοια και τις προϋποθέσεις της παρ. 21.6 της Αναλυτικής Διακήρυξης) εφόσον κάθε κατηγορία από τις πιο πάνω καλύπτεται αυτοτελώς από ένα τουλάχιστον γραφείο.

1.     Αρχιτεκτονικές μελέτες: τουλάχιστον ένα μελετητή με 8ετή εμπειρία.

2.     Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες: τουλάχιστον ένα μελετητή με  8ετή εμπειρία

3.     Στατικές μελέτες τουλάχιστον ένα μελετητή με 8ετή εμπειρία.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 600 ημερολογιακές ημέρες, που αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους κατά τους όρους του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 29.732,55€. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας, πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. Η ισχύς των εγγυητικών θα είναι 10 μήνες και 30 ημέρες.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013, καθώς και από το Π.Δ.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες, να λαμβάνουν γνώση των στοιχείων, σχεδίων κλπ. της δημοπράτησης και να παραλαμβάνουν σειρά εντύπων, τευχών ως και τα έντυπα υποβολής της προσφοράς τους κατόπιν συνεννόησης από το Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας Πλατεία Δημοσθένους Σωτηρίου. Πληροφορίες κα Σκοπελίτη στο τηλ. 22990 20123 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.00 – 13.00 μέχρι 15 ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης της υποβολής των προσφορών.

Ο Δήμαρχος

Σωτήρης Μεθενίτης


  

 

                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

 

 

Ταχ.Δ/νση:  Χαλκουτσίου 50

Τ.Κ.: 19015

Πληροφορίες: Νίκη Μπουτσικάκη

Τηλ./Φαξ: 22950 33301

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ    

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας υπόψη :

1.    του Ν.2286/95 περί προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων

2.    της Υ.Α. 11389/93 περί της εκδόσεως του ενιαίου κανονισμού προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ)

3.    Τις συναφείς διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 115/08-06-06) περί Κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

4.    Του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης)

5.    Την υπ’ αριθμ 109/2011  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

                                   (Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης : 12804/2011)

Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού που επισυνάπτεται μαζί με τη Τεχνική Περιγραφή για όλα τα είδη χωρίς εξαιρέσεις.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις 20 Ιουνίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα  1.00 μ.μ κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να κατατεθούν στο  Δήμο Ωρωπού μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα (17 Ιουνίου 2011) ή να κατατεθούν, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 40.075,37€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκδίδεται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η οποία θα ισχύει για τουλάχιστον 120 ημέρες από την διενέργεια του διαγωνισμού. Δεν επιτρέπονται τμηματικές προσφορές.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρείς (3) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από το Δημοτικό Κατάστημα Ωρωπού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30) μέχρι και την 17η Ιουνίου 2011.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

                                                                                

 

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 3025 επισκέπτες και κανένα μέλος