ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 10/6/2009
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                          ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΒΡΥΟΥΛΩΝ
& ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΤΗΛ.   : 210 72 92 601 – 8
FAX    : 210 72 92 621
ΠΛΗΡ.: ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΛΙΑΝΑ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. :  7237

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Καισαριανής διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία  επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ προϋπολογισμού 59.049,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα  προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. (άρθρο 5 του Ν. 3669/08).

Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 7 Ιουλίου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών με τα δικαιολογητικά) από την επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα       οικοδομικα Α1 τάξη και άνω, για έργα οδοποίας Α1 τάξη και άνω και για έργα πρασίνου Α1 τάξη και άνω.
Η εγγύηση συμμετοχής των 995,00  € θα απευθύνεται στο Δήμο Καισαριανής.

Πληροφορίες για τα τεύχη δημοπράτησης κλπ. δίνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου από την Δευτέρα  15/6/2009 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.30 π.μ. έως 13.00 μ.μ. μέχρι και 2/7/2009 ημέρα Πέμπτη.
Τα έντυπα δημοπράτησης (διακήρυξη, αριθμημένο έντυπο προσφοράς, προϋπολογισμός μελέτης και τιμολόγιο μελέτης) παραλαμβάνονται από Δευτέρα 15 Ιουνίου 2009  και το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2009 (ώρες 8.30 - 13.00), μετά την έκδοση σχετικού χρηματικού παράβολου 10 € στο ταμείο του Δήμου Καισαριανής. Τα υπόλοιπα τεύχη της μελέτης καθώς και τα σχετικά σχέδια θα βρίσκονται στην Τεχνική υπηρεσία του Δήμου και θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες επίσης. Αντίγραφα των τελευταίων οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προμηθευτούν μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία με δική τους φροντίδα και δαπάνη επίσης μέχρι το μεσημέρι της 2ης Ιουλίου 2009 (ώρες 8.30 - 13.00).
Τα έξοδα δημοπράτησης αυτής της περίληψης που αφορά το παραπάνω έργο βαρύνουν τον ανάδοχο.
            Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 426 επισκέπτες και κανένα μέλος