ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΦΕΤ ΑΕ

18Ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ,
Τ.Κ. 15351, ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 210 6603400 • fax 210 6039636

Από το ΙΦΕΤ ΑΕ ανακοινώνεται η διενέργεια
του παρακάτω διαγωνισμού.

1. Το ΙΦΕΤ προκηρύσσει δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για τη «Διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων μολυσματικού χαρακτήρα των φορέων υγείας δικαιοδοσίας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας», με αριθμό διακήρυξης 01/2009, προϋπολογισθείσης δαπάνης δύο εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (2.220.000 €), για 2 έτη (ετήσιος προϋπολογισμός 1.110.000 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 9%, η οποία θα βαρύνει τους φορείς υγείας που εποπτεύονται από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια. Τρόπος πληρωμής και λοιπά στοιχεία ως καθορίζονται στη διακήρυξη 1/2009. Χρόνος εκτέλεσης του έργου, ως καθορίζεται στη διακήρυξη 1/2009. Τόπος εκτέλεσης του έργου, ως καθορίζεται στη διακήρυξη 1/2009.
2. Για συμμετοχή στο διαγωνισμό θα κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσης συνολικής δαπάνης και η οποία θα απευθύνεται στον ΙΦΕΤ ΑΕ, 18Ο χιλιόμετρο Λεωφ. Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη Αττικής.
3. Χρόνος Ισχύος των προσφορών: 270 ημέρες από την επομένη διενέργειας του διαγωνισμού.
4. Γλώσσα διαγωνισμού: Ελληνική
5. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: 07 Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00
6. Η διακήρυξη διανέμεται από τον ΙΦΕΤ από Δευτέρα έως Παρασκευή τις εργάσιμες ώρες.
 
 
 
 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΦΕΤ ΑΕ

18Ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ,
Τ.Κ. 15351, ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 210 6603400 • fax 210 6039636

Από το ΙΦΕΤ ΑΕ ανακοινώνεται η διενέργεια
του παρακάτω διαγωνισμού.

1. Το ΙΦΕΤ προκηρύσσει δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για τη «Διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων μολυσματικού χαρακτήρα των φορέων υγείας δικαιοδοσίας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας», με αριθμό διακήρυξης 01/2009, προϋπολογισθείσης δαπάνης δυο εκατομμυρίων διακοσίων  εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (2.270.000 €), για 2 έτη (ετήσιος προϋπολογισμός  1.135.000 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 9%, η οποία θα βαρύνει τους φορείς υγείας που εποπτεύονται από την 3η Υγειονομική Περιφέρεια. Τρόπος πληρωμής και λοιπά στοιχεία ως καθορίζονται στη διακήρυξη 1/2009. Χρόνος εκτέλεσης του έργου, ως καθορίζεται στη διακήρυξη 1/2009. Τόπος εκτέλεσης του έργου, ως καθορίζεται στη διακήρυξη 1/2009.
2. Για συμμετοχή στο διαγωνισμό θα κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσης συνολικής δαπάνης και η οποία θα απευθύνεται στον ΙΦΕΤ ΑΕ, 18Ο χιλιόμετρο Λεωφ. Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη Αττικής.
3. Χρόνος Ισχύος των προσφορών: 270 ημέρες από την επομένη διενέργειας του διαγωνισμού.
4. Γλώσσα διαγωνισμού: Ελληνική
5. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: 07 Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00
6. Η διακήρυξη διανέμεται από τον ΙΦΕΤ από Δευτέρα έως Παρασκευή τις εργάσιμες ώρες.
 
 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΦΕΤ ΑΕ

18Ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ,
Τ.Κ. 15351, ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 210 6603400 • fax 210 6039636

Από το ΙΦΕΤ ΑΕ ανακοινώνεται η διενέργεια
του παρακάτω διαγωνισμού.

1. Το ΙΦΕΤ προκηρύσσει δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για τη «Διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων μολυσματικού χαρακτήρα των φορέων υγείας δικαιοδοσίας της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας», με αριθμό διακήρυξης 01/2009, προϋπολογισθείσης δαπάνης ενός εκατομμυρίου εννιακόσιων  είκοσι χιλιάδων ευρώ (1.920.000 €), για 2 έτη (ετήσιος προϋπολογισμός  960.000 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 9%, η οποία θα βαρύνει τους φορείς υγείας που εποπτεύονται από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια. Τρόπος πληρωμής και λοιπά στοιχεία ως καθορίζονται στη διακήρυξη 1/2009. Χρόνος εκτέλεσης του έργου, ως καθορίζεται στη διακήρυξη 1/2009. Τόπος εκτέλεσης του έργου, ως καθορίζεται στη διακήρυξη 1/2009.
2. Για συμμετοχή στο διαγωνισμό θα κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσης συνολικής δαπάνης και η οποία θα απευθύνεται στον ΙΦΕΤ ΑΕ, 18Ο χιλιόμετρο Λεωφ. Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη Αττικής.
3. Χρόνος Ισχύος των προσφορών: 270 ημέρες από την επομένη διενέργειας του διαγωνισμού.
4. Γλώσσα διαγωνισμού: Ελληνική
5. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: 07 Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00
6. Η διακήρυξη διανέμεται από τον ΙΦΕΤ από Δευτέρα έως Παρασκευή τις εργάσιμες ώρες.
 
 
 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΦΕΤ ΑΕ

18ο χλμ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ,
15351, ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 210 6603400 • fax 210 6039636

Από το ΙΦΕΤ ΑΕ ανακοινώνεται η διενέργεια
του παρακάτω διαγωνισμού.

1. Το ΙΦΕΤ προκηρύσσει δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για τη «Διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων μολυσματικού χαρακτήρα των φορέων υγείας δικαιοδοσίας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας», με αριθμό διακήρυξης 01/2009, προϋπολογισθείσης δαπάνης τριών εκατομμυρίων εννιακόσιων  είκοσι χιλιάδων ευρώ (3.920.000 €), για 2 έτη (ετήσιος προϋπολογισμός 1.960.000 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 9%, η οποία θα βαρύνει τους φορείς υγείας που εποπτεύονται από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια. Τρόπος πληρωμής και λοιπά στοιχεία ως καθορίζονται στη διακήρυξη 1/2009. Χρόνος εκτέλεσης του έργου, ως καθορίζεται στη διακήρυξη 1/2009. Τόπος εκτέλεσης του έργου, ως καθορίζεται στη διακήρυξη 1/2009.

2. Για συμμετοχή στο διαγωνισμό θα κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσης συνολικής δαπάνης και η οποία θα απευθύνεται στον ΙΦΕΤ ΑΕ, 18Ο χιλιόμετρο Λεωφ. Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη Αττικής.

3. Χρόνος Ισχύος των προσφορών: 270 ημέρες από την επομένη διενέργειας του διαγωνισμού.
4. Γλώσσα διαγωνισμού: Ελληνική
5. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: 07 Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00
6. Η διακήρυξη διανέμεται από τον ΙΦΕΤ από Δευτέρα έως Παρασκευή τις εργάσιμες ώρες.
 

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 506 επισκέπτες και κανένα μέλος