ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Γέρακας 3.6.09
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αρ. Πρωτ. 3013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Γέρακα προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε μέσης χονδρικής τιμής που εκδίδει το Υπουργείο Ανάπτυξης σε ευρώ, για την «προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης», αρ. προμ. 18/2009, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 120/2009 απόφαση της Δημ. Επιτροπής Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 210.000 € με το Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Δημαρχείο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 122, την 26η Ιουνίου 2009, ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 και ώρα λήξης την 10:30.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης, δηλαδή 10.500€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, πληροφορίες: κ. Μπίθα Δήμητρα τηλ. 210 6604647 (1ος όροφος) και ώρες 09:00 – 14:00.
    Ο Δήμαρχος
    Αθανάσιος Ζούτσος


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 467 επισκέπτες και κανένα μέλος