ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 27/5/2009
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                    ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. :  6482
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 Δ/ΝΣΗ: ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΒΡΥΟΥΛΩΝ
       & ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΤΗΛ.   : 210 72 92 601 – 8
FAX    : 210 72 92 621
ΠΛΗΡ.: ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Καισαριανής διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία  επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου : ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ προϋπολογισμού 300.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 του Ν. 1418/84 όπως αυτός ισχύει, και  του Ν. 3263/2004.

    Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα  προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. (άρθρο 6 του ΠΔ 609/85).

Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 23 Ιουνίου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών με τα δικαιολογητικά) από την επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα οδοποιίας Α2 τάξη πτυχίων και άνω.

Η εγγύηση συμμετοχής 5.045,00  € θα απευθύνεται στο Δήμο Καισαριανής.

Πληροφορίες για τα τεύχη δημοπράτησης κλπ. δίνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου από την Δευτέρα  1/6/2009 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.30 π.μ. έως 13.00 μ.μ. μέχρι και 18/6/2009 ημέρα Πέμπτη.
Τα έντυπα δημοπράτησης (διακήρυξη, αριθμημένο έντυπο προσφοράς, προϋπολογισμός μελέτης και τιμολόγιο μελέτης) παραλαμβάνονται από Δευτέρα 1 Ιουνίου 2009  και το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2009 (ώρες 8.30 - 13.00), μετά την έκδοση σχετικού χρηματικού παράβολου 10 € στο ταμείο του Δήμου Καισαριανής. Τα υπόλοιπα τεύχη της μελέτης καθώς και τα σχετικά σχέδια θα βρίσκονται στην Τεχνική υπηρεσία του Δήμου και θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες επίσης. Αντίγραφα των τελευταίων οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προμηθευτούν μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία με δική τους φροντίδα και δαπάνη επίσης μέχρι το μεσημέρι της 18ης Ιουνίου 2009 (ώρες 8.30 - 13.00).

    Τα έξοδα δημοπράτησης αυτής της περίληψης που αφορά το παραπάνω έργο βαρύνουν τον ανάδοχο.


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 492 επισκέπτες και κανένα μέλος