ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 27/5/2009
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                    ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. :  6480
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 Δ/ΝΣΗ: ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΒΡΥΟΥΛΩΝ
       & ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΤΗΛ.   : 210 72 92 601 – 8
FAX    : 210 72 92 621
ΠΛΗΡ.: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ (ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Καισαριανής διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ (ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ)  προϋπολογισμού 553.208,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 του Ν. 1418/84 όπως αυτός ισχύει, και  του Ν. 3263/2004.
    Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα  προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. (άρθρο 6 του ΠΔ 609/85).
Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 16 Ιουνίου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών με τα δικαιολογητικά) από την επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα οικοδομικά  και για τάξη πτυχίων 1η  και πάνω και έργα ηλεκτρομηχανολογικά και για τάξη πτυχίων Α2 και πάνω. Επίσης απαιτείται (με ποινή αποκλεισμού) τεχνική ικανότητα τελευταίας 5ετίας αντίστοιχου έργου ύψους κατ’ ελάχιστο 300.000,00 € σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Δ17α/04/80/ΦΝ440/2009 του ΥΠΕΧΩΔΕ. 
Η εγγύηση συμμετοχής 9.240,00 € θα απευθύνεται στο Δήμο Καισαριανής.
Πληροφορίες για τα τεύχη δημοπράτησης κλπ. δίνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου από την Δευτέρα  1/6/2009 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.30 π.μ. έως 13.00 μ.μ. μέχρι και 11/6/2009 ημέρα Πέμπτη.
Τα έντυπα δημοπράτησης (διακήρυξη, αριθμημένο έντυπο προσφοράς, προϋπολογισμός μελέτης και τιμολόγιο μελέτης) παραλαμβάνονται από Δευτέρα 1 Ιουνίου 2009  και το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2009 (ώρες 8.30 - 13.00), μετά την έκδοση σχετικού χρηματικού παράβολου 15 € στο ταμείο του Δήμου Καισαριανής. Τα υπόλοιπα τεύχη της μελέτης καθώς και τα σχετικά σχέδια θα βρίσκονται στην Τεχνική υπηρεσία του Δήμου και θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες επίσης. Αντίγραφα των τελευταίων οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προμηθευτούν μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία με δική τους φροντίδα και δαπάνη επίσης μέχρι το μεσημέρι της 11ης Ιουνίου 2009 (ώρες 8.30 - 13.00).
    Τα έξοδα δημοπράτησης αυτής της περίληψης που αφορά το παραπάνω έργο βαρύνουν τον ανάδοχο.


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 557 επισκέπτες και κανένα μέλος