ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ -
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ   

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 2008
Αρ. Μελ. 08/2008

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ
ΠΡΟΫΠ.: 1.134.546,00€ (συμπ. ΦΠΑ 19%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 2008
με προϋπλογισμό 1.134.546,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:
l κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 799.301,72€ (εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 18%).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γέρακα πληρώνοντας το αντίτιμο των 20,00€ (Δευτέρα - Πέμπτη κατά τις ώρες 8:00 - 13:00), μέχρι και την Πέμπτη 28 Μαΐου 2008.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210-6604649, Fax επικοινωνίας: 210-6604646, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Αγγελόπουλος Βασίλης.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξχθεί την 2η Ιουνίου 2009 ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι “με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας αυτών” του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 2η και 3η και 4η εντός νομού έδρας και κοινοπραξίες 1ης (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 18.097,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους ΣΑΤΑ. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Γέρακα.
Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Η. Ζούτσος

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 409 επισκέπτες και κανένα μέλος