ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Αρ. Μελέτης : ΤΥ 16/2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                           ΕΡΓΟ: Συντήρηση Ηλεκτρικών
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ              εγκαταστάσεων Δημοτικών Κτιρίων
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ                                          ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                  ΠΡΟΫΠ: 37.100,00€ πλέον ΦΠΑ 19%
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Αριθμ. Πρωτ.: 7736/07-05-2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογιμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο:

“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ”

Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 37.100,00€ πλέον Φ.Π.Α. 19% και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 και Ν.3463/06 και Ν.3731/08.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 21η Μαΐου 2009, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης την 10:00π.μ. και ώρα λήξης την 10:30π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής 1.855,00€ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ.: 210-6622379.

Ο Δήμαρχος
Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 578 επισκέπτες και κανένα μέλος