ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΕΡΓΟ: “Αντικατάσταση και επέκταση
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    δικτύου ύδρευσης οικισμού
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ    Βακαλόπουλου Δήμου Παλλήνης”

    Αριθμός Πρωτ.: 5311/2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος του Δήμου Παλλήνης διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Βακαλόπουλου Δήμου Παλλήνης»  Προϋπολογισμού 1.100.00,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 1418/84 και 3263/2004 και των κανονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή τους και τους όρους του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης.
1.    Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.100.000,00 Ευρώ και η προσφορά που θα υποβληθεί θα αφορά το σύνολο του έργου , και αναλύεται σε Δαπάνη Εργασιών 594.022,80 Ευρώ Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 106.924,10 ευρώ Απρόβλεπτα (15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 105.142,04 ευρώ Αναθεώρηση 34.247,20 ευρώ Απολογιστικές δαπάνες (10% του συνόλου προ ΦΠΑ) 84.033,61 ευρώ. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 175.630,25 ευρώ.
Ο προϋπολογισμός (με Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα) αφορά τις κατηγορίες εργασιών:  Υδραυλικών Έργων και Ηλεκτρομηχανολογικών
2. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η περιοχή του  Βακαλόπουλου του   Δήμου Παλλήνης του Ν. Αττικής
3.  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 1418/84, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το Ν.3263/2004, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο και με τους όρους του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης.
4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Παλλήνης στην Παλλήνη Αττικής.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 14η  Μαΐου  2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ.  Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την 19/05/2009, τότε θα διενεργηθεί την  02/06/2009, ημέρα Τρίτη   και ώρα 10:00 π.μ.
5. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα συγχρηματοδοτείται  κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους μέσω ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 από Πιστώσεις δημοσίων επενδύσεων του . Το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Αττική 2007-2013»   με την υπ’αρ. 8954/09-02-2009 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής 
       6. Εφαρμόζεται το σύστημα υποβολής προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 4 παράγραφος 4β του Ν.1418/84 και άρθρο 7 του Π.Δ.609/85), δεν προβλέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών με βάση το άρθρο 14 του Π.Δ. 609/85.
       7.  Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Α.  Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
Α1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν  στη , 2η   &  3η ανά την Επικράτεια τάξη, ή 2η 3η και 4ή τάξη, για Επιχειρήσεις με έδρα το Νομό Αττικής  ή ένα δεύτερο Νομό που δηλώνεται στην υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ και αναφέρεται στη βεβαίωση εγγραφής, για έργα κατηγορίας Υδραυλικών και Ηλεκτρομηχανολογικών.
 Α2.Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.
Α3.Προερχόμενες από ως ανωτέρω Α2, κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
 
Β.     Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ. 609/85 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 609/85. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
    Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη 1η του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας Υδραυλικών , με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/84, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
    Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύμπραξη τεχνικών εταιρειών, αυτές για   την υπογραφή του συμφωνητικού, θα πρέπει να περιληφθούν με τη μορφή κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα με το άρθρο 35 του Π.Δ. 609/85.

 8. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή του Π.Ο.Ε., συνοδευόμενες από μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα, συνολικού ποσού 16.122,00 Ευρώ (2%) του προϋπολογισμού, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, οι οποίες θα απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της και θα παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ΠΔ 609/85. Η ως άνω εγγυητική επιτρέπεται να έχει προθεσμία ισχύος που όμως δε θα είναι μικρότερη των 90 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού.

9.     Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε 7 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσής της.

10.  Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δέκα εννέα (19) μήνες .
 
11.  Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθενται από το Δήμο Παλλήνης Πληροφορίες: Δημαρχείο τηλ.:210-6600601

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό (Δήμος Παλλήνης), εφόσον ζητηθούν τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς να προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού) και χορηγούνται το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε τριάντα (30) ΕΥΡΩ. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία του Δήμου Παλλήνης  που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη –μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.
Περισσότερες πληροφορίες,  θα δίνονται καθημερινά στα γραφεία του Δήμου Παλλήνης Πλατεία Ελευθερίας 1 Τα_Κ: 153-51 Τηλ. 210.66.00.601    κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
    ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 408 επισκέπτες και κανένα μέλος