ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Γ.Γ.Δ.Ε.
Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10)
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+824 (ΑΝΑΝΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Π. ΕΡΑΣΙΝΟΥ) ΕΩΣ Χ.Θ. 8+161 (ΣΥΜΒΟΛΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΒΑΡΑ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:                    ΣΑΜ 076
ΕΡΓΟ : 2000ΣΜ07600000
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ:      292.904,22  € (με Φ.Π.Α.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18/ΕΚ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
II.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10)
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 38  11473 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 8211449 - Fax : 210 8211994
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι
«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+824 (ΑΝΑΝΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ Π. ΕΡΑΣΙΝΟΥ) ΕΩΣ Χ.Θ. 8+161 (ΣΥΜΒΟΛΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΒΑΡΑ)»
και ο τόπος της παροχής Νομός Αττικής
II.1.1.   Σύντομη περιγραφή της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την διευθέτηση του χειμάρρου Αγ. Γεωργίου Αν. Αττικής, ήτοι υδραυλική μελέτη διευθέτησης, μελέτη τεχνικών έργων, κτηματογραφική μελέτη, γεωτεχνική μελέτη και έρευνα, περιβαλλοντική μελέτη και οικονομοτεχνική μελέτη Κόστους-Οφέλους. Η υδραυλική μελέτη θα εκπονηθεί στο στάδιο της οριστικής μελέτης για μήκος 7,337 χλμ, προυπαρχούσης προμελέτης. Για την περιβαλλοντική μελέτη θα εκπονηθεί η Β΄ φάση περιβαλλοντικών όρων.
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές
Προεκτιμώμενη Αμοιβή: α) Συνολική:    246.138,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
β) Ανά Κατηγορία Μελέτης
–  για μελέτη Κατηγορίας    13     112.281,00 €
–  για μελέτη Κατηγορίας       08      34.684,00 € 
–  για μελέτη Κατηγορίας     16        7.606,00 € 
–  για μελέτη Κατηγορίας     21      36.202,00 € 
–  για μελέτη Κατηγορίας     27      42.505,00 €
–  για μελέτη Κατηγορίας     03        9.972,00 €
–  για σύνταξη Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.        2.888,00 € 

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης (9 μήνες)
Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και  Τεχνικές πληροφορίες:
1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής :
Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 4.922,76 Eυρώ (€) (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης :
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης  ανέρχεται σε 12.306,90 Eυρώ (€) (5% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης)
2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.
Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΜ 076 (αρ. έργου 2000ΣΜ07600000). Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Ν.3316/2005.
3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία σύμφωνα με το Ν.3316/2005.
 4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών".
ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 19 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 21.1 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης ενώ στην παράγραφο 21.3 του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων.
2. Στο διαγωνισμό καλούνται α) ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμονωμένοι  ή σε σύμπραξή ή κοινοπραξία) που καλύπτουν τις κατηγορίες μελετών και είναι εγγεγραμμένοι στα  Ελληνικά Μητρώα (Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών) του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005 (ή, μέχρι την έναρξη εφαρμογής αυτού του άρθρου, του Ν. 716/1977 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων), στις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις:
–  στην κατηγορία μελέτης 13, πτυχία τάξεων    Γ’  ή Δ’ ή Ε΄
–  στην κατηγορία μελέτης 08, πτυχία τάξεων    Γ’  ή Δ’
–  στην κατηγορία μελέτης 16, πτυχία τάξεων    Α΄ ή Β’
–  στην κατηγορία μελέτης 21, πτυχία τάξεων    Β’  ή Γ’
–  στην κατηγορία μελέτης 27, πτυχία τάξεων    B’  ή Γ’
–  στην κατηγορία μελέτης 03, πτυχία τάξεων    Α’  ή Β’ 
β) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα (κατά το άρθρο 18.2.2 της προκήρυξης), σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμένοι σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με τις προαναφερθείσες ή
γ) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα (κατά το άρθρο 18.2.3 της προκήρυξης,  ή κράτη που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στη περίπτωση αυτή να είναι εγγεγραμμένοι στα Επαγγελματικά / Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους και να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απαιτείται για την εγγραφή στα ελληνικά Μητρώα, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/2005, ως εξής:
–  για την κατηγορία μελέτης 13 τουλάχιστον 1 στέλεχος με 12ετή εμπειρία,
–  για την κατηγορία μελέτης 08 τουλάχιστον 1 στέλεχος με 12ετή εμπειρία,
–  για την κατηγορία μελέτης 16 τουλάχιστον 1 στέλεχος με 4ετή εμπειρία,
–  για την κατηγορία μελέτης 21 τουλάχιστον 1 στέλεχος με 8ετή εμπειρία,
–  για την κατηγορία μελέτης 27 τουλάχιστον 1 στέλεχος με 8ετή εμπειρία,
–      για την κατηγορία μελέτης 03 τουλάχιστον 1 στέλεχος με 4ετή εμπειρία,

3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2. Κάθε μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 και να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού της σύμπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία μετέχει.
Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια ή / και σε διαφορετικές κατηγορίες των επί μέρους μελετών. Σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία μελέτης, ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων είναι τρεις (3), επί ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης.

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
 Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του γενικού και ειδικού αντικειμένου της μελέτης (βαρύτητα 35%)
2. Οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας εκπόνησης της μελέτης  (βαρύτητα 40%)
3. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 25%).
Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:
1.  Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών 15-5-2009 έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων  25 ΕΥΡΩ. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία.
2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 25η Μαίου και ώρα 13.00, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον 270 ημέρες.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 89/665 και το ν. 2522/97), κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10)/ Γ.Γ.Δ.Ε./ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Λ. Αλεξάνδρας 38, Αθήνα 11473, από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.
Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:
α)  Κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
β)   Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα:
β1.  κατά του Πρακτικού Ι (Ελεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
β2. κατά του Πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες
β3. κατά του Πρακτικού ΙΙΙ (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων Πρακτικών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε.  στις 9-4-2009.
Αθήνα, 13 Απριλίου 2009
Η Διευθύντρια Δ10
Αλεξάνδρα Τσιρούλη
 Πολ. Μηχ. με Α΄ βαθμό


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 440 επισκέπτες και κανένα μέλος