ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΕΡΓΟ: Παραλαβή, μεταφορά και
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      διάθεση οικιακών και ογκωδών απορριμμάτων 2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ                
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                           ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας
                                                         ΠΡΟΫΠΟΛ.: 600.000,00€ + 19% ΦΠΑ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6230/09-04-2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο Διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογισμού προσφοράς και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάθεση της εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 1α και 2 του Π.Δ. 60/2007:

«Παραλαβή, μεταφορά και διάθεση οικιακών και ογκωδών απορριμμάτων 2009»

Ο προϋπολογισμός δαπάνης είναι 600.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 19% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτροπής στις 27 Μαΐου 2009 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 11:00π.μ. και λήξης 11:30π.μ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (€ 30.000,00) σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τηλ. 210-6622379.

Ο Δήμαρχος
Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 348 επισκέπτες και κανένα μέλος