ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9)
ΤΜΗΜΑ Γ΄  
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε./ Δ/νση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9) τμήμα Γ΄ εκθέτει σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, δηλαδή του Ν. 1418/84, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του ιδίως με τους Ν.2052/92, Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3212/03, του Ν.3263/04, Ν.3316/05 και του Ν. 3481/06 και τα εκτελεστικά τους Π.Δ. όπως συνοψίζονται στον Ν. 3669/08, την Απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης Δ9/12564/05-11-2008/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε., σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς ’’με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης’’ (άρθρο 6 του Ν.3669/08) την εκτέλεση του έργου: «ΣΠ5-08 Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες των οδών Βάρης – Κορωπίου και Λ. Λαυρίου», προϋπολογισμού: 800.000,00 €. Εκ των οποίων 630.161,35 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα και ανήκει στη κατηγορία των έργων Πρασίνου.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 14-04-2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα που λήγει η επίδοση των προσφορών στα γραφεία της Δ/νσης Δ9, Π. Τσαλδάρη 15, 1ος όροφος τηλ. 210.92.19.041 και telefax: 210.92.19.945).
Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές, σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στην εισαγωγή της παρούσας και σύμφωνα με την γνωμοδότηση 494/93 του Νομικού συμβουλίου του Κράτους που έγινε αποδεκτή με την εγκύκλιο Δ17/3/62/ΦΝ 312/21-9-93 του ΥΠΕΧΩΔΕ σύμφωνα με την οποία αποκλείονται οι αρχιτέκτονες από τους διαγωνισμούς έργων πρασίνου που δημοπρατούνται αυτοτελώς:
 α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη τάξη για έργα κατηγορίας πρασίνου, ανεξάρτητα από την έδρα τους, σύμφωνα με την παρ. 40 του άρθρου  4  του Ν.2940/01.
β. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη τάξη για έργα κατηγορίας πρασίνου, που έχουν έδρα στο Ν. Αττικής, (ή έχουν δηλώσει το Ν. Αττικής ως δεύτερο νομό στην υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ) και αναφέρεται ρητά στη βεβαίωση εγγραφής τους, με τις προϋποθέσεις της παρ. 41 του αρ. 4 του Ν. 2940/01.
γ. Κοινοπραξίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (άρθρο 39, Ν. 3669/08), μεταξύ των καλουμένων  Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω παραγράφων.
δ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη τάξη για έργα κατηγορίας πρασίνου, με τις προϋποθέσεις της παρ.10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 3669/08, ενώ η σύναψη της σχετικής σύμβασης δεν υπάγεται στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων του άρθρου 33 του ίδιου Νόμου.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται σε 12.605,00 € και απευθύνεται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, τη Δ/νση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9) (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/Δ9) Παν. Τσαλδάρη 15 - ΤΚ 176.76, είτε στο φορέα κατασκευής, τη ΔΚΕΣΟ (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΔΚΕΣΟ) Παν. Τσαλδάρη 15 - ΤΚ 176.76 και έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον διακόσες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23 του ΠΔ 609/85 και τις υπόλοιπες ισχύουσες διατάξεις. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του ενάριθμου έργου 1997ΣΕ06800002, της Σ.Α.Ε. 068.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από Δ/νση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9).
Συμβατικά τεύχη δημοπράτησης, καθώς και έντυπα προσφοράς και  περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Δ/νσης Δ9, Τμήμα Γ΄, οδός Π. Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα 1ος όροφος, και από ώρα 8 π.μ. έως 13 μ.μ., αφού καταβληθούν 20 € στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Αρ. Λογ/σμού 137/54054081 υπέρ Δ/νσης Δ9/ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ,  μέχρι και την 09-04-2009, ημέρα Πέμπτη.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η δυνατότητα επικοινωνίας – ενημέρωσης των υποψηφίων με e-mail και FAX.
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι το κείμενο της περίληψης διακήρυξης της δημοπρασίας δημοσιεύεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γ.Γ.Δ.Ε.: www.ggde.gr στην ενότητα: Πολίτης – Προκηρύξεις. 
 
Καλλιθέα  20 - 03 - 2009
  O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ9
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 429 επισκέπτες και κανένα μέλος