ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ                    ΠΑΛΛΗΝΗ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                               Αριθ.Πρωτ.: 2607
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ -  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα: Χωροταξίας, Πολεοδομικών και
Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών
Ταχ.Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 100 τ.κ. 15351
Πληροφορίες: Δ. Μιχάλογλου Τηλ.: 213-2005199

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στην περιοχή Κόρμπι Βάρης στα πλαίσια της μελέτης “Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Πράξη Εφαρμογής επέκτασης σχεδίου πόλεως σε οικιστικές περιοχές Α’ και Β’ κατοικίας εντός Γ.Π.Σ. Δήμου Βάρης” κατά τη ΔΕΥΤΕΡΗ ανάρτηση κτηματογραφικών διαγραμμάτων.
Έχοντας υπόψη:
1. Την αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
2. Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδικότερα της παρ.5 όπως συμπληρώθηκαν με τον Ν.2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/03.10.1994).
3. Την αριθ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877/Β/25.11.94) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της πολεοδομικής ενότητας Κόρμπι του Δήμου Βάρης, να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα τις εργάσιμες μέρες και ώρες να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν παρατηρήσεις επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων όσον αφορά το ακίνητό τους, ώστε να ληφθούν υπ’ όψη στην διόρθωση των παραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων.
Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων ορίζεται σε 15 ημέρες από την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.
Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με την δήλωση ιδιοκτησίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφωνα με την 90327/7188/15.11.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 877/Β/94) είναι:
1. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου καθώς και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10 Μαρτίου 1982 και τα συνοδεύοντα αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.
2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων της ιδιοκτησίας.
3. Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτητών 10 Μαρτίου 1982.
Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ν.2242/94 η δε παράλειψη υποβολής συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παραγράφου 5του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου για την ιδιοκτησία.
Ο Προϊστάμενος    Ο Διευθυντής    Ο Αντινομάρχης
  Ι. Καραΐσκος    Δ. Παπακυριακόπουλος    Χ. Δαμάσκος


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 398 επισκέπτες και κανένα μέλος