ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Πλ. Ελευθερίας 153 51-Παλλήνη
Πληρ. Β.Παπαϊωάννου                                                                                      
Τηλ 210 6600711 ΦΑΧ: 210 6667870   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 & Π.Δ.28/80  για την συντήρηση και επισκευή σαρώθρων έτους 2009 αξίας 44.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 20η Μαρτίου 2009 ημέρα Παρασκευή  στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλ. Ελευθερίας Παλλήνη 1ος όροφος) με ώρα ενάρξεως την 10:00’ π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 11:00π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά μπορούν να την υποβάλουν στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου μέχρι και την 19η Μαρτίου ημέρα Πέμπτη.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (5%) επί του ποσού του Ενδεικτικού – Προϋπολογισμού χωρίς  ΦΠΑ και δίδεται με ισόποσο γραμματίο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο ήτοι 1.849,00 €.

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες  ώρες και μέρες στην Τεχνική υπηρεσία του Δήμου (πληροφορίες κ. Παπαϊωάννου).


    Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
    ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 365 επισκέπτες και κανένα μέλος