O Δήμος Σαρωνικού, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ιδιοκτήτες για να καταθέσουν τις ενστάσεις τους, δημοσιεύει ένα υπόμνημα, που μπορεί να γίνει ο “μπούσουλας” για την ένσταση του καθενός ιδιοκτήτη.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

 

…………………………………………………..……….. (1) κατοίκου ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ.

Αφορά ΚΑΕΚ …………………. (2)

 

**********************************************************************************

 

Είμαι ιδιοκτήτης ενός …………………………………,(3) που βρίσκεται στην οδό …………………… αρ. ….. στην Σαρωνίδα, Δήμου Σαρωνικού, στο Ο.Τ. ……… (4)

Το άνω ακίνητο με ΚΑΕΚ …………………………….,(5) απέκτησα από αγορά με το με αριθμό …………………….(6) συμβόλαιο τ…(7) συμβολαιογράφου ……………………………………, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κερατέας στο τόμο ……….. με αριθμό ……

Έκτοτε, δηλαδή εδώ και ………(8) χρόνια συνεχώς νέμομαι και κατέχω το άνω ακίνητο, ως ιδιοκτήτης του καθόσον το χρησιμοποιώ συνεχώς και αδιαλείπτως χωρίς ποτέ να ενοχληθώ από κανέναν ως ………………………………………………, είναι οριοθετημένο με ……………….. το επισκέπτομαι πολύ συχνά και φροντίζω για την καθαριότητα και την καλή του κατάσταση ,όπως αποδεικνύεται και από αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, φορολογικές δηλώσεις κλπ, που καταθέτω συνημμένα. (9)

Ο δικαιοπάροχος (πωλητής) μου είχε αποκτήσει το άνω ακίνητο από αγορά με το με αριθμό ………………………/ ……..(10) συμβόλαιο αγοραπωλησίας του συμβολαιογράφου ……………………………., (11) που και αυτό μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ……………………….(12) στο τόμο ……. με αριθμό ……… Επομένως έχω καταστεί κύριος του ως άνω ακινήτου με αδιάκοπη σειρά τίτλων ιδιοκτησίας όλων νομίμως μεταγεγραμμένων.

Μετά από ένστασή του το Ελληνικό Δημόσιο, προέβαλλε δικαιώματα κυριότητας για ολόκληρη τη περιοχή, στην οποία περιλαμβάνεται και το δικό μου ακίνητο, ισχυριζόμενο ότι πρόκειται για Δημόσιο Κτήμα.

Σύμφωνα με ένσταση που υπέβαλε η Κτηματικής Υπηρεσία Ανατολικής Αττικής (ή της Δ/νσης Δασών Ανατολικής Αττικής) προβάλλει δικαίωμα κυριότητας γιατί δήθεν η έκταση αυτή αποτελεί δασικές ή χορτολιβαδικές εκτάσεις που συμπεριλήφθηκαν σε σχέδιο πόλης.

Αρνούμαι και αποκρούω την ανωτέρω ένσταση και ολόκληρο το περιεχόμενο της για τους εξής νόμιμους ,βάσιμους και αληθινούς λόγους.

Α. Η έκταση της Σαρωνίδας (Θέρμη η Σκόρδι και Γιούρντα κλπ), εντός της οποίας βρίσκεται και το ακίνητο της ιδιοκτησίας μου, προέρχεται από τσιφλίκι.

Βάσει της απόφασης 1060/1991 ‘Αρειου Πάγου, “…. η πώληση του ήταν σύμφωνη με το από 3-2-1830 Πρωτόκολλο του Λονδίνου "Περί Ανεξαρτησίας της Ελλάδος" με βάση το οποίο επιτράπηκε στους Τούρκος μετανάστες, εκείνους δηλαδή που κατά την έναρξη του Αγώνα εγκατέλειψαν το Ελληνικό έδαφος και επανήλθαν στην Ελλάδα μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, να πωλήσουν τις ιδιωτικές εκτάσεις τις οποίες είχαν αποκτήσει πριν αρχίσει ο αγώνας για την ανεξαρτησία της Ελλάδος, για την ολοκλήρωση δε των τυπικών διατυπώσεων της αγοράς αυτής, οι ανωτέρω προσέφυγαν στο Τουρκικό Ιεροδικείο που λειτουργούσε, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του Πρωτοκόλλου του Λονδίνου, στην Αθήνα και ο Ιεροδίκης εξέδωσε το από 15 της Σελήνης Σαφέρ του 1252 Οθωμανικού έτους (6 Απριλίου 1836 του Ιουλιανού Ημερολογίου) Χοτζέτιο με το οποίο βεβαιώθηκε η αγορά   του μεγάλου αυτού ακινήτου από τους αγοράστες, οι οποίοι στη συνέχεια υπέβαλαν το Χοτζέτιο αυτό στην αρμόδια, κατά το από 17/29-11-1836 Β.Δ. "Περί ιδιωτικών δασών", επί των Οικονομικών Γραμματεία για την αναγνώριση της ιδιοκτησίας τους, η αρμοδία δε επιτροπή της Γραμματείας αυτής με την 450/14-6-1837 απόφαση της, αφού από όλα τα στοιχεία έκρινε ότι το δημόσιο δεν "έπεται να έχει απαίτησιν τινά" επί του ακινήτου, ενέκρινε και ανεγνώρισε τους ιδιοκτήτες και ως νομίμους κυρίους των κτημάτων, κατά τα εις το υποβληθέν Χοτζέτιο ρητά σύνορα τους και διέλαβε στην εν λόγω απόφαση της, που καταχωρίστηκε στο ευρετήριο εγκρίσεως της επιτροπής αυτής προσεπικυρώθηκε και κηρύχθηκε εκτελεστή με την από 20-6-1837 πράξη των επί των Οικονομικών και Εξωτερικών Γραμματείων της Επικρατείας……..”, ότι "Καθ` όσον αφορά τα δικαιώματα του δημοσίου επί των δια ταπίων κατεχομένων κτημάτων, οι ειρημένοι κύριοι θέλει υπόκεισθαι εις το ληφθησόμενον γενικόν μέτρον". Μετά την έκδοση της αποφάσεως αυτής οι αγοραστές έχοντας και επίσημη, από αρμοδία αρχή, αναγνώριση της κυριότητας τους στο ανωτέρω ακίνητο, μέρος του οποίου, όπως τόσο στο Χοτζέτι, το συμφωνητικό και την 450/1837 απόφαση, που εκδόθηκε μάλιστα μετά την ισχύ του προαναφερομένου διατάγματος "Περί ιδιωτικών δασών", σημειώνεται, ήταν δασική, αλλά και τη διαβεβαίωση ότι το Δημόσιο δεν έχει απαίτηση επί του κτήματος, συνέχισαν να το κατέχουν καλόπιστα με διάνοια συγκυρίων έχοντας την ειλικρινής πεποίθηση ότι με τη νομή τους αυτή δεν βλάπτουν δικαίωμα τρίτου επ` αυτού και μάλιστα του Δημοσίου,……..”

Στην συνέχεια το τσιφλίκι αυτό μοιράστηκε στους κληρονόμους και όπως αναφέρει η παραπάνω απόφαση ειδικά για την έκταση που μας αφορά, αναφέρει ότι “….. οι τελευταίοι δε με το αναφερόμενο συμβολαιογραφικό έγγραφο, που μεταγράφηκε νόμιμα, διένειμαν την έκταση που περιήλθε σ` αυτούς σε πέντε μερίδια, από τα οποία ύστερα από κλήρωση έλαβε ο καθένας τους από ένα μερίδιο εκτός από τον Αντώνιο (εικονικό αγοραστή) ο οποίος έλαβε δύο, τα με αριθμούς 4 και 5 με τις ονομασίες Θέρμη η Σκόρδι και Γιούρντα (σημερινή Σαρωνίδα) αντίστοιχα, το πρώτο των οποίων, ειδικώς κατά θέση, έκταση και όρια προσδιοριζόμενο είναι το επίδικο.

Ετσι οι διανομές που έλαβαν χώρα καθ` όσον που αφορά   στους λοιπούς (μη εικονικώς συμβληθέντας) συγκληρονόμους που δεν γνώριζαν την εικονικότητα ήσαν έγκυρες και ο καθένας από αυτούς απέκτησε χωριστή κυριότητα στο λαχόν μερίδιο του και αποξενώθηκε από τη συγκυριότητα των μεριδίων Θέρμη η Σκόρδι και Γιούρντα που παρέμειναν στη συγκυριότητα των αδελφών Α. και Γ.Μ. κατά ποσοστόν 1/2 εξ αδιαιρέτου στον καθένα.”…..

Επομένως όπως έχει αμετακλήτως κριθεί με την με αριθμό 1060/1991 του Αρείου Πάγου, ολόκληρη η ως άνω έκταση εντός της οποίας και η ιδιοκτησία μου, ουδέποτε ήταν δημόσια αλλά προέρχεται από τσιφλίκι νομίμως μεταβιβασθέν ήδη από το έτος 1836 και ουδόλως περιλαμβάνεται στις εκτάσεις που περιγράφονται στην απόφαση με αριθμό 1151/1872 του Εφετείου Αθηνών .

Β. Περαιτέρω των παραπάνω κατά το νόμο Ν. 3127/2003 (ΦΕΚ Α' 67/19-3-2003)  (άρθρο 4)

Χρησικτησία κτημάτων δημοσίου κλπ.  Άρθρο 4
Χρησικτησία ακινήτων του Δημοσίου

 

1. Σε ακίνητο που βρίσκεται μέσα σε σχέδιο πόλεως ή μέσα σε οικισμό που προϋφίσταται του έτους 1923 ή μέσα σε οικισμό κάτω των 2,000 κατοίκων, που έχει οριοθετηθεί, ο νομέας του θεωρείται κύριος έναντι του Δημοσίου εφόσον
α) νέμεται, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, αδιαταράκτως για δέκα (10) έτη το ακίνητο, με νόμιμο τίτλο από επαχθή αιτία, υπέρ του ιδίου ή του δικαιοπαρόχου του, που έχει καταρτισθεί και μεταγραφεί μετά την 23.2.1945, εκτός εάν κατά την κτήση της νομής βρισκόταν σε κακή πίστη, ή

β) νέμεται, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, το ακίνητο αδιαταράκτως για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών, εκτός εάν κατά την κτήση της νομής βρισκόταν σε κακή πίστη. Στο χρόνο νομής που ορίζεται στις περιπτώσεις α' και β' πρoσμετράται και ο χρόνος νομής των δικαιοπαρόχων που διανύθηκε με τις ίδιες προϋποθέσεις, Σε κακή πίστη βρίσκεται ο νομέας, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1042 του Α.Κ.


2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται για ακίνητο εμβαδού μέχρι 2.000 τ.μ.

Για ενιαίο ακίνητο εμβαδού μεγαλύτερου των 2.000 τ.μ., οι διατάξεις της πρoηγoύμενης παραγράφου εφαρμόζονται μόνο εφόσον στο ακίνητο υφίσταται κατά την 31-12-2002 κτίσμα που καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του ισχύοντος συντελεστή δόμησης στην περιοχή.


3. Αποφάσεις που εκδόθηκαν από τις επιτροπές ενστάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 6, 7 και 10 του Ν.2308/1995, με τις οποίες αναγνωρίζονται δικαιώματα του Δημοσίου σε ακίνητα που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1, επανεξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζεται η διαδικασία επανεξέτασης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής».

Επίσης σύμφωνα με τον Ν.4389/16 (ΦΕΚ 94/27.05.2016 τεύχος Α'):

Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.

άρθρο 154

παρ. 11

«Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3127/2003 (Α' 67) καταργείται και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 4 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Σε ακίνητο που βρίσκεται μέσα σε σχέδιο πόλεως ή μέσα σε οικισμό που προϋφίσταται του έτους 1923 ή μέσα σε οικισμό κάτω των 2.000 κατοίκων, που έχει οριοθετηθεί, ο νομέας του θεωρείται κύριος έναντι του Δημοσίου εφόσον:
α) νέμεται, μέχρι έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, αδιαταράκτως για δέκα (10) έτη το ακίνητο, με νόμιμο τίτλο από επαχθή αιτία, υπέρ του ιδίου ή του δικαιοπαρόχου του, που έχει καταρτισθεί και μεταγραφεί μετά την 23.2.1945, εκτός εάν κατά την κτήση της νομής βρισκόταν σε κακή πίστη ή

β) νέμεται, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, το ακίνητο αδιαταράκτως για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών, εκτός εάν κατά την κτήση της νομής βρισκόταν σε κακή πίστη. Η διάταξη της περίπτωσης β' εφαρμόζεται για ακίνητο εμβαδού μέχρι 2.000 τ.μ.. Για ενιαίο ακίνητο εμβαδού μεγαλύτερου των 2.000 τ,μ., η διάταξη εφαρμόζεται μόνο εφόσον στο ακίνητο υφίσταται κατά την 31.12.2002 κτίσμα που καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του ισχύοντος συντε-λεστή δόμησης στην περιοχή.

Στο χρόνο νομής που ορίζεται στις περιπτώσεις α' και β' προσμετράται και ο χρόνος νομής των δικαιοπαρόχων που διανύθηκε με τις ίδιες προϋποθέσεις. Σε κακή πίστη βρίσκεται ο νομέας, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1042 του Α.Κ.».

2. Οι ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου δεν ισχύουν για εκτάσεις που στο σχέδιο πόλης ή στους οικισμούς αποτελούν κοινόχρηστους χώρους ή πάρκα και άλση.»

Επειδή , όπως εκτενώς αποδεικνύεται ανωτέρω, απέκτησα το ανωτέρω ακίνητο με ΚΑΕΚ……………… (13) με αδιάκοπη σειρά νόμιμων τίτλων ιδιοκτησίας νόμιμα μεταγεγραμμένων ήδη από το 1836.

Επειδή το ακίνητο της ιδιοκτησίας μου ευρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου με Π.Δ. 9-10-1959 Φ.Ε.Κ 1Δ/1959 και Π.Δ. 20-4-1964 Φ.Ε.Κ 48Δ/1964, Π.Δ. 24-9-1976 Φ.Ε.Κ 312Δ/8-10-1976

Επειδή νέμομαι και κατέχω το ως άνω ακίνητο , διαδοχικά μετά των δικαιοπαρόχων με καλή πίστη και διάνοια κυρίου , ήδη από το έτος ……(14) και μάλιστα με αδιάκοπη σειρά τίτλων μεταγεγραμμένων από το έτος ……(15) και από επαχθή αιτία (αγοραπωλησία) μετά την 23.02.1945 .

Επειδή το ως άνω ακίνητο μου ευρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις θεωρούμαι κύριος έναντι του Δημοσίου

   Επειδή το παρόν υπόμνημά μου είναι νόμιμο, βάσιμο και αληθινό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και με την ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος μου,

 

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτό το παρόν υπόμνημά μου.
Να απορριφθεί η ένσταση του Ελληνικού Δημοσίου (ή της Κτηματικής Υπηρεσίας Ανατολικής Αττικής ή της Δ/νσης Δασών Ανατολικής Αττικής).

 

Να αναγνωριστεί το δικαίωμα μου επί του άνω ακινήτου με ΚΑΕΚ ……………….(16)

Να αναγραφεί στους κτηματολογικούς πίνακες και τα διαγράμματα κτηματογράφησης του Δήμου Σαρωνικού, ότι έχω την ……………..(17) κυριότητα επί του …………………………….. (18) Δ.Ε. Σαρωνίδας Αττικής οικισμού, απορριπτομένης και διαγραφομένης κάθε διεκδικήσεως του Ελληνικού Δημοσίου / της Κτηματικής Υπηρεσίας Ανατολικής Αττικής / της Διεύθυνσης Δασών Ανατολικής Αττικής και κάθε τρίτου προσώπου νομικού ή φυσικού .

Να διαταχθούν τα νόμιμα.

Αθήνα …………………..

Ο   ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ   ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

 • Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη που καταθέτει το υπόμνημα. Συμπληρώνεται συνιδιοκτήτες ή επικαρπωτές εάν υπάρχουν.
 • Ο μοναδικός αριθμός του ακινήτου όπως αναγράφεται στα έντυπα του κτηματολογίου που λάβατε το 2016. Εάν δεν το έχετε μπορείτε να ενημερωθείτε από το κτηματολόγιο της Κερατέας.
 • Το είδος του ακινήτου. Εάν είναι οικόπεδο, κατοικία, διαμέρισμα, κλπ.
 • Συμπληρώνεται το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο βρίσκεται το ακίνητο. Θα το βρείτε να αναγράφεται στο στέλεχος της οικοδομικής σας αδείας ή σε τοπογραφικά διαγράμματα. Εάν δεν το βρείτε θα μπορείτε να εξυπηρετηθείτε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
 • Ο μοναδικός αριθμός του ακινήτου όπως αναγράφεται στα έντυπα του κτηματολογίου που λάβατε το 2016. Εάν δεν το έχετε μπορείτε να ενημερωθείτε από το κτηματολόγιο της Κερατέας.
 • Αριθμός του συμβολαίου αγοράς.
 • Του/της εάν είναι άνδρας ή γυναίκα συμβολαιογράφος.
 • Το σύνολο των ετών από την κτήση έως σήμερα.
 • Το είδος του ακινήτου. Εάν είναι οικόπεδο, κατοικία, διαμέρισμα, κλπ. Εάν είναι περιφραγμένο με περιτοίχιση ή περίφραξη.
 • Αριθμός συμβολαίου και έτος.
 • Στοιχεία συμβολαιογράφου.
 • Υποθηκοφυλακείο Κερατέας……. Τόμο…συμπληρώνετε τον αριθμό του τόμου και στον Αριθμό…..τον αριθμό τα οποία θα τα βρείτε στον πιστοποιητικό μεταγγραφής του συμβολαίου σας ή στα στοιχεία του κτηματολογίου που λάβατε το 2016.
 • Ο μοναδικός αριθμός του ακινήτου όπως αναγράφεται στα έντυπα του κτηματολογίου που λάβατε το 2016. Εάν δεν το έχετε μπορείτε να ενημερωθείτε από το κτηματολόγιο της Κερατέας.
 • Συμπληρώνουμε το σύνολο των ετών τα οποία είστε ΕΣΕΙΣ ιδιοκτήτης.
 • Συμπληρώνεται το σύνολο των ετών των προηγούμενων ιδιοκτητών όπως αναγράφονται στο ιστορικό του συμβολαίου σας (τρόπος κτήσης)
 • Ο μοναδικός αριθμός του ακινήτου όπως αναγράφεται στα έντυπα του κτηματολογίου που λάβατε το 2016. Εάν δεν το έχετε μπορείτε να ενημερωθείτε από το κτηματολόγιο της Κερατέας.
 • Το είδος της κυριότητας, εάν πλήρη, ψιλή, επικαρπία κλπ
 • Το είδος του ακινήτου. Εάν είναι οικόπεδο, κατοικία, διαμέρισμα, κλπ.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΟΤΑΝ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ, ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ή ΔΩΡΕΑ (και όχι αγορά), ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ Ο ΔΩΡΗΤΗΣ Ή Ο ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΑ (π.χ. με λογαριασμούς ΔΕΗ, μισθωτήρια, Συμβάσεις δανείων, Υποθήκες, Αντίγραφα Ε9, δηλώσεων φόρου εισοδήματος {έντυπο Ε1 ή Ε2 αν μισθώνεται το ακίνητο} κλπ) ΕΤΣΙ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 30 ΕΤΗ.

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΜΕΧΡΙ 19/3/ 2003

Προσοχή ο νόμος λέει συμπλήρωση των 30 ετών μέχρι την έκδοση του δηλαδή!!!!

1 Σε ακίνητο που βρίσκεται μέσα σε σχέδιο πόλεως ή μέσα σε οικισμό που προϋφίσταται του έτους 1923 ή μέσα σε οικισμό κάτω των 2,000 κατοίκων, που έχει οριοθετηθεί, ο νομέας του θεωρείται κύριος έναντι του Δημοσίου εφόσον
α) νέμεται, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, αδιαταράκτως για δέκα (10) έτη το ακίνητο, με νόμιμο τίτλο από επαχθή αιτία, υπέρ του ιδίου ή του δικαιοπαρόχου του, που έχει καταρτισθεί και μεταγραφεί μετά την 23.2.1945, εκτός εάν κατά την κτήση της νομής βρισκόταν σε κακή πίστη, ή

β) νέμεται, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, το ακίνητο αδιαταράκτως για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών, εκτός εάν κατά την κτήση της νομής βρισκόταν σε κακή πίστη. Στο χρόνο νομής που ορίζεται στις περιπτώσεις α' και β' πρoσμετράται και ο χρόνος νομής των δικαιοπαρόχων που διανύθηκε με τις ίδιες προϋποθέσεις, Σε κακή πίστη βρίσκεται ο νομέας, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1042 του Α.Κ

Σημειώνω ότι η ανωτέρω ημερομηνία για την συμπλήρωση των10 ή 30 ετών ισχύει για τον παραπάνω νόμο και να μην γίνεται σύγχυση με την συμπλήρωση χρόνου χρησικτησίας κατά ιδιωτών .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αφού έχετε συμπληρώσει το υπόμνημα βάση των οδηγιών, σβήνετε την αρίθμηση των επεξηγήσεων.

 

Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 410 επισκέπτες και κανένα μέλος