Βιοαπόβλητα και  κλαδέματα, θα οδηγούνται στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης στα Λιόσια

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (Ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προράμματος “Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος Ανάπτυξη” έχει αναρτήσει στο διαδίκτυο (ΑΔΑ: ΩΕΝΨ465Χ Ι 8 ΒΓΥ) απόφαση που αφορά το Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και είναι η Ένταξη της Πράξης «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης» με Κωδικό ΟΠΣ 5001895 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Συγκεκριμένα, μετά την αναφορά ορισμένων προϋποθέσεων και πράξεων Αποφασίζει την ένταξη της Πράξης «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Φυσικό αντικείμενο της πράξης: Η πράξη αφορά στην ανάπτυξη δράσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με την ανάπτυξη ενός νέου ρεύματος συλλογής των βιοαποβλήτων τα οποία μαζί με τα κλαδέματα που ήδη συλλέγονται, θα οδηγηθούν στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) στα Άνω Λιόσια Αττικής.

Η Πράξη θα υλοποιηθεί μέσα από τρία (3) υποέργα.

Υποέργο 1: Προμήθεια καφέ κάδων συλλογής βιοαποβλήτων

Το υποέργο αυτό θα πραγματοποιηθεί με διαγωνισμό και αφορά στην προμήθεια καφέ κάδων ως ανεξάρτητη ομάδα στη συνολική προμήθεια κάδων στην οποία θα προχωρήσει ο Δήμος κοι οι οποίοι θα είναι (σύμφωνα με τα πορίσματα της προαναφερθείσας μελέτης): 2040 κάδοι των 7-10 λίτρων, 1288 κάδοι των 35-40 λίτρων, 66 κάδοι των 50-60 λίτρων με ποδομοχλό, 281 κάδοι των 120 λίτρων με κλειδαριά, 11 κάδοι των 660 λίτρων και 15 κάδοι των 1.100 λίτρων.

Υποέργο 2: Προμήθεια βιοδιασπώμενων σάκων Το υποέργο αυτό θα πραγματοποιηθεί με διαγωνισμό και αφορά προμήθεια ανεξάρτητης ομάδας βιοδιασπώμενων σάκων στο σύνολο των σάκων που προμηθεύεται ο Δήμος κάθε χρόνο. Η ανεξάρτητη αυτή ομάδα περιλαμβάνει την αγορά 36.373 σάκων των 10 λίτρων και 20.000 σάκων των 50-60-80 λίτρων.

Υποέργο 3 : Προμήθεια απορριμματοφόρου μεταφοράς βιοαποβλήτων. Το απορριμματοφόρο θα είναι κατάλληλο για αποκομιδή βιοαποβλήτων για τις κεντρικές περιοχές του Δήμου. Θα έχει χωρητικότητα 8 έως 12 κυβικά μέτρα, θα διαθέτει σύστημα ανύψωσης κάδων, συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας, με κιβωτάμαξα πλήρως στεγανή.

Το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης είναι ως έναρξη η 3/02/2917 και ημερομηνία λήξης η 3/02/2018.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι το πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται, μιλάει για διαχείριση στην πηγή, συλλογή και μεταφορά στα Ανω Λιόσια, ενώ ο δήμαρχος μιλάει για τελική διαχείριση απορριμμάτων στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ευελπίδων.

Θα πρέπει να ενσκύψουν και πάλι στη διαχείριση των απορριμμάτων στην πηγή και να ξεκινήσουν ενημέρωση του ποιλίτη!

Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 1142 επισκέπτες και κανένα μέλος