Ανδριόπουλος, Βάσης, Κασιδόκωστας, Παπαμιχαήλ, Χατζηστεφάνου

 

Με την 58/2017 απόφαση του Δημάρχου των 3Β, ανακοινώθηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητές τους καθώς και οι εντεταλμένοι σύμβουλοι, για την περίοδο από 7η Μαρτίου 2017 έως την 31η Αυγούστου 2019, όπου λήγει η θητεία της παρούσας δημοτικής αρχής.

O Παντελής Κασιδόκωστας του Νικολάου, ορίζεται Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Οργάνωσης – Προγραμματισμού Δημοτικού Έργου και Απασχόλησης, με αντιμισθία και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

γ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

δ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

Ο Βασίλειος Παπαμιχαήλ του Μιχαήλ, ορίζεται Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Τοπικής Οικονομίας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :

α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου

β) Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας

γ) Τμήμα Προμηθειών

δ) Τμήμα Ταμείου.

Στον παραπάνω μεταβιβάζεται επίσης η αρμοδιότητα υπογραφής όλων των ενταλμάτων πληρωμής καθώς και κάθε σχετικό με τις ανωτέρω αρμοδιότητες έγγραφο ή απόφαση.

Ο Φιλάρετος Χατζηστεφάνου του Μιχαήλ, ορίζεται Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Καθημερινότητας του Πολίτη, Πρασίνου και Περιβάλλοντος, με αντιμισθία και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες:

α) Τμήμα Περιβάλλοντος

β) Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Πρασίνου

Του Γραφείου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης, της οργάνωσης και λειτουργίας της Δημοτικής Συγκοινωνίας και τα θέματα συντονισμού με τις αρμόδιες τοπικές αρχές σχετικά με την ασφάλεια του πολίτη και της περιουσίας του.

Ο Νικόλαος Βάσης του Κωνσταντίνου, ορίζεται Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης, χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών

β) Τμήμα Έκδοσης Εγκρίσεων και Αδειών Δόμησης

γ) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών καθώς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :

α) Τμήμα Μελετών και Έργων

β) Τμήμα Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων

γ) Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων

 

Ο Μιχαήλ Ανδριόπουλος του Κωνσταντίνου, ορίζεται Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης, με αντιμισθία και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :

α) Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών

β) Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων

γ) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων,

Οι παραπάνω Αντιδήμαρχοι είναι αρμόδιοι για την υπογραφή όλων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και για την τέλεση των Πολιτικών Γάμων.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Καθημερινότητας του Πολίτη, Πρασίνου και Περιβάλλοντος Φιλάρετος Χατζηστεφάνου. Εν τη απουσία του ορισθέντος Αντιδημάρχου και αναπληρωτή Δημάρχου, τα καθήκοντά του αναπληρωτή Δημάρχου ασκεί ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Οργάνωσης – Προγραμματισμού Δημοτικού Έργου και Απασχόλησης Παντελής Κασιδόκωστας.

Εντεταλμένοι σύμβουλοι για τον συντονισμό και την εποπτεία συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου:

Νανά Καραγιάν του Κεβόρκ Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.

Δημοσθένης Βαμβασάκης του Μιχαήλ για το συντονισμό και την εποπτεία των κάτωθι δράσεων του Δήμου, και του παρέχουμε το δικαίωμα υπογραφής σε θέματα που αφορούν τις εν λόγω δράσεις ήτοι:

- Οργάνωσης και Λειτουργίας των Κοιμητηρίων

- Λειτουργίας των ΚΕΠ

- Λειτουργίας του αλιευτικού καταφυγίου και των λουτρικών εγκαταστάσεων

- Κάρτας του Δημότη

- Λαϊκών Αγορών και Εμποροπανηγύρεων

Συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο Διαχείρισης Καθημερινότητας του Πολίτη, Πρασίνου και Περιβάλλοντος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ασκεί τις αρμοδιότητες με δικαίωμα υπογραφής.

Κωνσταντίνος Σφέτσας του Ιωσήφ Δράσεων Πρασίνου και Κηποτεχνίας

Συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο Διαχείρισης Καθημερινότητας του Πολίτη, Πρασίνου και Περιβάλλοντος Φιλάρετο Χατζηστεφάνου

Παναγιώτης Σωτηρόπουλος του Πλάτωνος Πολιτικής Προστασίας και Πυρασφάλειας του Δήμου.

Συμμετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών και στη διατύπωση προτάσεων και υλοποίηση δράσεων αποκατάστασης των δασικών περιοχών.

Διονύσιος Γεωργουλόπουλος του Δημητρίου των Διευθύνσεων Διοίκησης και Οικονομικών.

Συνεπικουρεί τους Αντιδημάρχους Διοίκησης, Οργάνωσης – Προγραμματισμού Δημοτικού Έργου και Απασχόλησης Παντελή Κασιδόκωστα και Οικονομικών, Τοπικής Οικονομίας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Βασίλειο Παπαμιχαήλ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους ασκεί τις αρμοδιότητες τους με δικαίωμα υπογραφής, εκτός των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

Λυδία Αργυροπούλου του Νικολάου Αθλητισμού, Εθελοντισμού και Τοπικής Τουριστικής Οργάνωσης και Ανάπτυξης

Ηλέκτρα Τσιριγώτη του Κωνσταντίνου Σχεδιασμού Πόλης

Χρήστος Βαδάσης του Γεωργίου Παρακολούθησης Μελετών και Έργων

Συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης Νικόλαο Βάσση στα ανωτέρω.

Νικόλαο Ζυγούρη του Σταύρου Σχεδιασμού και Υλοποίησης Τεχνικών Έργων και Υπηρεσίας Δόμησης. Συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης Νικόλαο Βάσση στα ανωτέρω.

Ιωάννη Δήμα του Κωνσταντίνου, Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού. Συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης Νικόλαο Βάσση στα ανωτέρω.

Βασίλειο Μιχαλόπουλο του ΑντωνίουΡυμοτομίας και Σχεδίου Πόλης. Συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης Νικόλαο Βάσση στα ανωτέρω.

Ιωάννη Αγαλιώτη του Παναγιώτη, Συντονισμού Έργου Δημοτικών Κοινοτήτων

Συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο Διοίκησης, Οργάνωσης – Προγραμματισμού Δημοτικού Έργου και Απασχόλησης Παντελή Κασιδόκωστα στα ανωτέρω.

Γρηγόριο Καγεώργη του Λαζάρου, Νεολαίας και Απασχόλησης

Συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο Διοίκησης, Οργάνωσης – Προγραμματισμού Δημοτικού Έργου και Απασχόλησης, Παντελή Κασιδόκωστα στα ανωτέρω.

Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ευχαρίστησε του απερχόμενους αντιδημάρχους και εντεταλμένους συμβούλους για το πλούσιο έργο που επιτελέστηκε στο Δήμο κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Εξέφρασε την απόλυτη πεποίθηση ότι όσοι ανέλαβαν νέα καθήκοντα θα σταθούν αντάξιοι των προκατόχων τους και θα συνεχιστεί το έργο της Δημοτικής Αρχής με την ίδια ένταση και εξ’ ίσου αποτελεσματικά για το υπόλοιπο της Δημοτικής Περιόδου.

Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 3307 επισκέπτες και κανένα μέλος