Το σχέδιο του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου (Ε.Χ.Σ.) για τον Τουρισμό, παρουσίασε ο Αντινομάρχης Χ. Δαμάσκος, Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Χωροταξίας & Περιβάλλοντος, η οποία επεξεργάστηκε και το σχετικό σχέδιο...

Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τον Τουρισμό

Προτάσεις της Νομαρχίας


Το σχέδιο του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου (Ε.Χ.Σ.) για τον Τουρισμό, παρουσίασε ο Αντινομάρχης Χ. Δαμάσκος, Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Χωροταξίας & Περιβάλλοντος, η οποία επεξεργάστηκε και το σχετικό σχέδιο.


Ο Αντινομάρχης Χ. Δαμάσκος στην εισήγησή του αναφέρθηκε στις παρατηρήσεις στις οποίες κατέληξε η αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή, που έχουν ως εξής:

• Καταγράφεται ως απόλυτα θετική η προσπάθειά του ΥΠΕΧΩΔΕ να αποκτήσει ο τουρισμός ένα ειδικό χωροταξικό σχέδιο

• Είναι επιβεβλημένο το χωροταξικό μας σύνταγμα για τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια να αποβεί σε ένα σημαντικό εργαλείο για την τουριστική ανάπτυξη, ενσωματώνοντας όμως τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και ορθολογιστικής χωροταξικής οργάνωσης.

• Η κατηγοριοποίηση του εθνικού μας χώρου είναι σε θετική κατεύθυνση, χρειάζεται όμως περαιτέρω μελέτη και εξειδίκευση για την ορθή και ακριβή κατάταξη της περιοχής.

• Ειδικά η Ανατολική Αττική με τις πολλαπλές ιδιαιτερότητες, τον σύνθετο χαρακτήρα της και την πολυμορφικότητα της χρήζει ειδικής αντιμετώπισης. Θα πρέπει να εξεταστεί και να προσδιοριστεί η δυνατότητα που έχει η περιοχή να αναδειχτεί σε city break προορισμό, αλλά και σε περιοχή υποδοχής ημερησίου τουρισμού αναπτύσσοντας τις κατάλληλες υποδομές.

• Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί και σε εξειδικευμένες μορφές τουρισμού που μπορούν να αναπτυχθούν στη περιοχή μας, όπως ο αθλητικός τουρισμός με την αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων (κωπηλατοδρόμιο, ιππικό κέντρο Μαρκοπούλου κ.α), που σε συνδυασμό με δράσεις ψυχαγωγίας και πολιτισμού καθώς και την ορθολογική ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό πόλο έλξης τουριστών.

• Να αξιοποιηθεί ο ορεινός όγκος της Πάρνηθας καθώς έχει την δυνατότητα να αναδειχτεί σε ένα αξιόλογο τουριστικό προορισμό, εφόσον διαμορφωθούν κατάλληλα μια σειρά κινήτρων ανθρωπολογικής φύσεως, σε συσχετισμό με τα γεωμορφολογία και τα κλιματολογικά χαρακτηριστικά του και την ενεργοποίηση δραστηριοτήτων αθλητικό-αναψυχικού τύπου.

• Ανάπλαση και ανάδειξη των θαλάσσιων μετώπων Σαρωνικού και Νότιου Ευβοϊκού με κατάλληλα έργα υποδομής για κατάλληλη τουριστική αξιοποίηση.

• Είναι σε θετική κατεύθυνση η προώθηση του μεικτού μοντέλου παραθεριστικής κατοικίας και ξενοδοχείου μόνο όμως σε συνδυασμό με εγκαταστάσεις  ειδικής τουριστικής υποδομής, προκειμένου να επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος και η προσέλευση ποιοτικότερων τουριστών. Το ποσοστό όμως των κατοικιών που μπορούν να πωληθούν δεν πρέπει να ξεπεράσει το 30% της συνολικής επιφάνειας των εγκαταστάσεων διαμονής, ώστε να μη χαθεί η ξενοδοχειακή ταυτότητα και από την άλλη να μη χρησιμοποιηθεί αυτή η διάταξη ως όχημα παράκαμψης της κείμενης νομοθεσίας και του ισχύοντος συντελεστή δόμησης για ανέγερση παραθεριστικών κατοικιών.

• Ιεράρχηση των κατευθύνσεων που συνδέονται με θέματα υποδομών, πολεοδομικών παρεμβάσεων ή αναπλάσεων προκειμένου να αποτελέσουν δεσμευτικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη νέων υποδομών φιλοξενίας και εστίασης.

• Αντιμετώπιση του θέματος της ύδρευσης, όχι με ευχολόγια και γενικού τύπου δεσμεύσεις, αλλά με συγκεκριμένα έργα υποδομής, καθώς το θέμα του νερού είναι στρατηγικής σημασίας τόσο για τις δράσεις που προτείνονται όσο και για τη συνολική ανάπτυξη της χώρας.

• Θέσπιση καλύτερων μέτρων και ρυθμίσεων και την καλύτερη δυνατή ένταξη των έργων και των δράσεων στο περιβάλλον και πάντα στα πλαίσια της φέρουσας ικανότητας του τόπου μας.

• Τέλος, θα πρέπει να εξεταστεί και να δοθεί λύση στο θέμα των Αυθαιρέτων, που το ΥΠΕΧΩΔΕ αποφεύγει επιμελώς να ασχοληθεί, διότι αποτελούν ένα μεγάλο μέρος της υπάρχουσας παραθεριστικής κατοικίας, τουλάχιστον στην Ανατολική Αττική, και η πολεοδομική τους τακτοποίηση αλλά και η ένταξη τους σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο ανάπτυξης θα βοηθούσε σημαντικά και τον τουρισμό αλλά και ολόκληρη την περιοχή μας.

Στην συνέχεια τοποθετήθηκαν αρκετοί Νομαρχιακοί Σύμβουλοι και το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ανατολικής Αττικής αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση των παρατηρήσεων που εισηγήθηκε η αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή.

 

Τι είναι το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τον  Τουρισμό;

 


Το Υπουργείο Χωροταξίας Περιβάλλοντος και Δημοσίων Εργων έχει στείλει προς όλες τις αρμόδιες αρχές Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης με τίτλο “Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον τουρισμό”.

Στο σχέδιο αναφέρει τους λόγους για τους οποίους το προωθούν, όπου μεταξύ άλλων γράφουν: «η τουριστική δραστηριότητα διογκώνεται ραγδαία ως οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό φαινόμενο σε παγκόσμιο επίπεδο και αποκτά νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

– Οι αλλαγές που συντελούνται στην παγκόσμια τουριστική αγορά έχουν άμεσα αποτελέσματα στα χαρακτηριστικά, τον τρόπο διάθεσης και τις απαιτήσεις για τη διαμόρφωση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

– Η έλλειψη κοινής τουριστικής πολιτικής στο πλαίσιο της Ε.Ε. δυσχεραίνει τη σχεδιασμένη τουριστική ανάπτυξη της χώρας.

– Το σύνολο των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας (πολιτισμικό κεφάλαιο, κλίμα, πολυνησιακός χαρακτήρας, μήκος και ποιότητα των ακτών, ποικιλία και έντονη εναλλαγή της μορφής και τους είδους των πόρων, πυκνότητα και ποικιλία των περιοχών διιαίτερου φυσικού κάλλους), την καθιστούν μοναδική στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

– Σκοπός του Ε.Χ.Σ. και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον τουρισμό είναι η αρχή κατευθύνσεων, κανόνων και κριτηρίων για τη χωρική διάρθρωση, οργάνωση και ανάπτυξη του τουρισμού στον ελληνικό χώρο και των αναγκαίων προς τούτο υποδομών καθώς και η διατύπωση ενός ρεαλιστικού προγράμματος δράσης για την επόμενη δεκαπενταετία (2008-2023).

 

Αντίθετη η Νομαρχιακή Αγωνιστική Συνεργασία

 


Οι νομαρχιακοί σύμβουλοι της Νομαρχιακής Αγωνιστικής Συνεργασίας τοποθετήθηκαν αρνητικά για το μοντέλο της τουριστικής ανάπτυξης που προωθείται και για τις σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει τόσο για το δικαίωμα των λαϊκών στρωμάτων στην αναψυχή και τον τουρισμό, όσο και για το περιβάλλον, αλλά και συνολικότερα για την οικονομία.

Αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στο αντίστοιχο «πείραμα» τουριστικής ανάπτυξης στην Ισπανία, όπου μεγάλο μέρος της ακτογραμμής αποκλείστηκε για να δημιουργηθούν τουριστικές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας. Ακολούθως, η εκμετάλλευση δόθηκε σε ιδιωτικά συμφέροντα, με αποτέλεσμα από τη μία η κερδοφορία να χτυπήσει limit-up, από την άλλη το δικαίωμα του ισπανικού λαού στη δωρεάν πρόσβαση στη θάλασσα να «παγώσει».

Για τη ΝΑΣ Αν. Αττικής, όπως ελέχθη, ο τουρισμός δεν είναι μια ακόμα δραστηριότητα που αποφέρει κέρδη, στο βωμό των οποίων μπορούν να θυσιαστούν ακτές, ορεινοί όγκοι, λίμνες και ποτάμια, όπως προβλέπεται από τους νόμους του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ τις κατευθύνσεις  των Υπουργείων και της Ε.Ε.

Ο τουρισμός είναι δικαίωμα πρώτα και κύρια των εργαζόμενων που έχουν ανάγκη να αντισταθμίσουν το αυξημένο σωματικό και ψυχικό κόστος που συνεπάγεται η σημερινή εργασιακή καθημερινότητά τους.

 

10 περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν να αποσυρθεί

 


Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Αρκτούρος, ΑΡΧΕΛΩΝ, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Καλλιστώ, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, MΟm-Εταιρία Μελέτης και Προστασίας της Μεσογειακής Φώκιας, Greenpeace και  WWF Ελλάς ζητούν την απόσυρση της πρότασης για το Χωροταξικό του Τουρισμού  που κατέθεσε το ΥΠΕΧΩΔΕ προς συζήτηση στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας.


Οι λόγοι διαφωνίας των δέκα περιβαλλοντικών οργανώσεων συνοψίζονται ως εξής:

1. Αντιμετωπίζει τον τουρισμό ως μια δραστηριότητα που σχετίζεται κυρίως με κατασκευές και έργα και  μάλιστα φαίνεται να ευνοεί την ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα τουριστικών επενδύσεων (γκολφ, μεγάλα συγκροτήματα, παραθεριστικές κατοικίες με μεγάλους συντελεστές δόμησης).

2. Δημιουργεί κλειστούς παραθεριστικούς οικισμούς με σαφώς ευνοϊκότερες ρυθμίσεις σε σχέση με την κατοικία και «φωτογραφίζονται» περιοχές στις οποίες έχει ήδη εκδηλωθεί επενδυτικό ενδιαφέρον στα οποία αυθαίρετα δίνει και χαρακτηριστικά «εθνικής σημασίας». Χωροθετεί λοιπόν τεράστιες τουριστικές εγκαταστάσεις διάσπαρτα σε εκτός σχεδίου περιοχές με βάση τους νόμους της αγοράς και όχι με γνώμονα την ανάγκη προστασίας του κυριότερου τουριστικού προϊόντος της χώρας, δηλαδή του φυσικού περιβάλλοντος.

3. Αυξάνει, ενώ θα έπρεπε να μειώνει, την εκτός σχεδίου δόμηση πέριξ των ορίων οικισμών που δεν έχουν ως κύρια χρήση τον τουρισμό ή είναι ορεινές.

4. Δεν εισάγει καμία απολύτως ρύθμιση για την ποιότητα των κτιρίων.

5. Αγνοεί προκλητικά την απόλυτη ανάγκη επιστημονικού υπολογισμού και σεβασμού της συνολικής φέρουσας ικανότητας των προς τουριστική εκμετάλλευση περιοχών.

6. Διατηρεί το σημερινό, απαράδεκτα χαμηλό, όριο των 50 μ. απόστασης από τον αιγιαλό για οικοδόμηση. παρά τη σχετική νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας και τις αναμενόμενες επιπτώσεις στην παράκτια ζώνη από την κλιματική αλλαγή

7. Επιμένει στη δόμηση 5 «ανώνυμων» βραχονησίδων 

8. Επιμένει στην περαιτέρω αύξηση της χωρητικότητας των τουριστικά ανεπτυγμένων περιοχών, χωρίς καμία αναφορά στην ανάγκη καθορισμού ορίων ανάπτυξης με βάση της φέρουσα ικανότητα των περιοχών αυτών.

Όλα τα προαναφερόμενα σημεία καθιστούν το νέο σχέδιο επαχθές για τον φυσικό χώρο και τη βιωσιμότητα και ευημερία των τοπικών κοινωνιών.

 


Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 892 επισκέπτες και κανένα μέλος